Odpusty w Wielkim Poście

SKORZYSTAJ Z MOŻLIWOŚCI ZYSKANIA
ODPUSTU ZUPEŁNEGO W WIELKIM POŚCIE

– We wszystkie piątki Wielkiego Postu, także w Wielki Piątek, za odmówienie po Komunii św. modlitwy: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje”. Modlitwę należy odmówić przed wizerunkiem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego można uzyskać odpust zupełny.

– Za odprawienie Drogi Krzyżowej połączone z rozważaniem Męki i Śmierci Chrystusa. Należy ją odprawić przed stacjami prawnie erygowanymi (np. w kościele, na Dróżkach). Przy indywidualnym odprawianiu należy przechodzić od stacji do stacji. Przy odprawianiu wspólnotowym wystarczy, że przechodzi prowadzący lub ministrant. Jeśli ktoś z powodu słusznej przyczyny (np. choroby, podróży, zamknięcia kościoła itp.) nie może odprawić Drogi Krzyżowej wg podanych tutaj warunków, zyskuje odpust zupełny po przynajmniej półgodzinnym pobożnym czytaniu lub rozważaniu Męki Chrystusa. Odpust taki można zyskać codziennie w ciągu całego roku.

– Za uczestnictwo w kościele na terenie Polski w nabożeństwie „Gorzkich Żali”.

– Za udział w rekolekcjach trwających przynajmniej przez trzy dni.

– Za  adorację Najświętszego Sakramentu trwająca przynajmniej przez pół godziny.

– Za czytanie Pisma Świętego z czcią należną Słowu Bożemu i na sposób lektury duchowej przynajmniej przez pół godziny z tekstu zatwierdzonego przez władzę kościelną. Kto nie może czytać osobiście, wystarczy, gdy słucha czytającego nawet przez środki audiowizualne..

– Za odmówienie w całości (bez przerwy) przynajmniej jednej części różańca (pięciu dziesiątek) w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, wspólnocie zakonnej czy pobożnym stowarzyszeniu, połączone z rozmyślaniem nad rozważanymi tajemnicami

– Za odmówienie na terenie Polski Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, wystawionego publicznie lub też przechowywanego w tabernakulum. Odpust zupełny uzyskują również ci wierni, którzy z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie mogą wyjść z domu, ale z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

– Za odmówienie w sposób uroczysty hymnu „Przed tak wielkim Sakramentem” w Wielki Czwartek.

– Za  adorację i ucałowanie Krzyża w trakcie liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek.

– Za odnowienie przyrzeczeń chrztu św. w czasie nabożeństwa Wigilii Paschalnej lub w rocznicę swego chrztu.

Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca.

Warunki uzyskania odpustu:

  • stan łaski uświęcającej;
  • przyjęcie w tym dniu Komunii Świętej;
  • modlitwa w intencjach Ojca Świętego;
  • wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego;
  • wykonanie jednej z wyżej wymienionych czynności.