PIĘĆ PIERWSZYCH ŚRÓD MIESIĄCA

Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa

Wprowadzenie

W Ewangelii odnajdujemy świadectwo zjednoczenia Serc Maryi i Józefa w poszukiwaniu woli Bożej przy poczęciu Jezusa: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30), „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło” (Mt 1,20); podczas ucieczki przez pustynię do Egiptu: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu” (Mt 2,13); w bólu zagubienia, gdy szukają dwunastoletniego Jezusa w Jerozolimie: „Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie” (Łk 2,48), i w radości odnalezienia, gdy „potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany” (Łk 2,51). Pierwsze świadectwa kultu Serca św. Józefa pojawiają się w XVII wieku. Na jednym z fresków z 1617 r. w klasztornej kaplicy Sióstr Karmelitanek w Pontoise we Francji znajduje się napis: „In corde Ioseph invenietis me” (W sercu Józefa odnajdziecie mnie). Maryja i Józef są zawsze razem z Jezusem. Wśród propagatorów tego kultu był także św. Jan Eudes (†1680), który wskazał, że Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa wiąże się bezpośrednio z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.
W Polsce od 1995 r. Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa szerzy Wspólnota św. Józefa. Jego istotą jest Komunia Święta wynagradzająca przez pięć pierwszych śród miesiąca oraz rozważanie i modlitwa w jedności Trzech Serc: Jezusa, Maryi i Józefa. To nabożeństwo jest dopełnieniem Bożych zamiarów ukazanych w ostatniej wizji fatimskiej 13 października 1917 roku, gdzie Józef z Dzieciątkiem Jezus ukazuje się w obecności Maryi i trzykrotnie błogosławi światu, oraz późniejszych objawień s. Łucji w Pontevedra, gdzie została pouczona o nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca.
Przymierze miłości Trzech Serc ukazuje tajemnicę przymierza Trójjedynego Boga z ludźmi i jest konieczne w duchowym dziele nowej ewangelizacji, o czym przekonuje św. Jan Paweł II w swojej adhortacji o św. Józefie „Redemptoris Custos”: „Trzeba modlić się o to orędownictwo; jest ono ustawicznie potrzebne Kościołowi nie tylko dla obrony przeciw pojawiającym się zagrożeniom, ale także i przede wszystkim dla umocnienia go w podejmowaniu zadania ewangelizacji świata i nowej ewangelizacji obejmującej kraje i narody, w których niegdyś – jak napisałem w Adhortacji apostolskiej Christifideles laici – religia i życie chrześcijańskie kwitły, dzisiaj wystawione są na ciężką próbę” (RC nr 29).
Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa odprawiane w pierwsze środy miesiąca nawiązuje do nabożeństwa pierwszych sobót wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi, przeżywanych w łączności ze św. Józefem.

Warunki odprawienia nabożeństwa:

  1. Spowiedź i Komunia Święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
  2. Rozważanie na poszczególne pierwsze środy miesiąca.
  3. Litanii do św. Józefa.
  4. Wybrane modlitwy do św. Józefa.
  5. Wzbudzenie intencji na zakończenie nabożeństwa.

1. SPOWIEDŹ I KOMUNIA ŚWIĘTA
Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa jest ściśle związane z nabożeństwem wynagradzającym w pierwsze piątki i soboty miesiąca, dlatego przez pięć pierwszych śród miesiąca należy przystąpić do spowiedzi oraz przyjąć Komunię Świętą wynagradzającą za wszelkie zniewagi wobec Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi przez Przeczyste Serce św. Józefa. Jeśli ktoś odprawia w tym samym czasie nabożeństwo pierwszych piątków lub pierwszych sobót miesiąca, nie musi iść ponownie do spowiedzi za dwa lub trzy dni (jeśli jest w stanie łaski uświęcającej), należy tylko wzbudzić przy spowiedzi intencję wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi.

OFIAROWANIE SWEGO SERCA ŚW. JÓZEFOWI PO KOMUNII ŚWIĘTEJ
Święty Józefie, najmilszy Bożemu Sercu, Ty złożyłeś Bogu najdoskonalszą ofiarę z samego siebie i najgoręcej pragniesz pozyskać wszystkie serca dla Chrystusa. Z głęboką pokorą przynoszę do Ciebie moje nędzne i grzeszne serce i składam je w Twoje błogosławione ręce, w objęciu których tak miłośnie biło Boskie Serce Dzieciątka Jezus. O święty Józefie, najukochańszy mój Ojcze, weź moje biedne serce, uproś mu całkowite oczyszczenie z grzechów i doskonałe oderwanie się od wszystkich marności tej ziemi. Niech za Twą przyczyną rozpali je ogień miłości Bożej, przemieni i ukształtuje na wzór Twego serca, aby znalazło w nim upodobanie Boskie Serce Jezusa. Złóż je na ofiarę Najsłodszemu Zbawicielowi i Jego Niepokalanej Matce, aby będąc ich wyłączną własnością na tej ziemi, w niebie także wielbiło i kochało Jezusa i Maryję i z Tobą, święty Józefie, chwaliło Boga w Trójcy Jedynego na wieki wieków. Amen.

2. ROZWAŻANIA NA POSZCZEGÓLNE PIERWSZE ŚRODY MIESIĄCA

ROZWAŻANIE PIERWSZE na pierwszą środę miesiąca
Przeczyste Serce Św. Józefa – wzór posłuszeństwa i wiary

Ewangelia nadaje św. Józefowi zaszczytny tytuł męża sprawiedliwego, gdyż żył w bojaźni Bożej i wiernie wypełniał prawo Boże. Chętnie wykonywał polecenia aniołów i ludzi, nawet wtedy, gdy były trudne i zmieniały jego plany życiowe. Choć nie zawsze je rozumiał, czynił to, co mu nakazano, bez ociągania się i oporu, bez wymówek i szemrania, bez względu na trudności, przykrości czy niebezpieczeństwa. Stojąc wobec prawdy o macierzyństwie Maryi, Józef szukał uczciwego wyjścia z kłopotliwej sytuacji. Chociaż historia zbawienia rozpoczęła się bez jego udziału, to jednak on ma w niej wyznaczone miejsce. Nie potrzebuje żadnych dalszych wyjaśnień – ma wziąć Maryję razem z Dzieckiem, któremu ma nadać imię Jezus. Józef nie zadaje zbędnych pytań, które muszą pozostać osłonięte tajemnicą aż do czasu wyznaczonego przez Boga. Podejmuje zlecone mu zadanie. Przeczyste Serce Józefa uczy nas posłuszeństwa w wierze i zaufania Bożym obietnicom.

MODLITWA
Święty Józefie, oddając cześć Twemu Przeczystemu Sercu, pragniemy wraz z Tobą wynagrodzić Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie zniewagi przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu. Święty Józefie, zostałeś wybrany przez Boga, aby być ziemskim obrońcą i strażnikiem Świętej Rodziny. Dzięki Bożej łasce przyjąłeś posłannictwo bycia Opiekunem Syna Bożego i mężem Maryi – Niepokalanej Matki. Twoje bezgraniczne zawierzenie Wszechmocnemu jest dla nas wzorem i zadaniem. Naucz nas zawierzać Bogu nasze życie, rodzinę i cały Kościół, przyjmować wolę Bożą i wypełniać ją każdego dnia. Nie dopuść, abyśmy kiedykolwiek zeszli z drogi wiary. Dla zasług i przywilejów Twojego Serca wyproś nam łaskę ……… przez wzgląd na pełnię łask udzielonych Niepokalanemu Sercu Maryi, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.
Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.

ROZWAŻANIE DRUGIE na pierwszą środę miesiąca
Przeczyste Serce Św. Józefa – wzór czystości

Święty Józef odznaczał się wyjątkową czystością i okazał się godny Bożego zaufania. Żyjąc w kręgu zwykłych, codziennych spraw, obcując z różnymi ludźmi, rozwijał dar „czystego serca”. Bóg Ojciec prowadził go do coraz doskonalszej czystości, która ma swoje źródło w przykazaniu „Będziesz miłował”. To kontemplacja Jezusa z bliska, trwanie w bliskości Niepokalanego Serca Maryi, uczyniło serce Józefa przeczystym. Nie zawiódł Maryi Dziewicy, która mu się powierzyła jako żona. Trwał z Nią w dziewiczej miłości małżeńskiej. Ich małżeństwo było wspólnotą czystych serc. Dlatego Kościół wzywa Józefa jako „najczystszego” i „opiekuna dziewic”. Czystość św. Józefa pozwala odczuć piękno najprawdziwszej miłości. Uczy, jak budować najgłębszą relację z Jezusem przez bliskość z Maryją, i dlatego pozostaje wzorem zarówno dla tych, którzy oddali się na wyłączną służbę Panu przez życie konsekrowane, jak i dla wszystkich, którzy już teraz chcą oglądać Boga czystym sercem (Mt 5,8).

MODLITWA
Święty Józefie, oddając cześć Twemu Przeczystemu Sercu, pragniemy wraz z Tobą wynagrodzić Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zniewagi przeciwko Jej Dziewictwu. Twoje milczenie towarzyszące działaniu świadczy o zrozumieniu Twojej roli w planach Najwyższego i wyraża gotowość poddania się woli Boga. Pomóż nam, Opiekunie Jezusa, Syna Bożego, uczyć się od Niego czystości serca, słuchając Słowa Bożego i rozważając je. Spraw, abyśmy pobudzeni Bożą łaską dążyli do czystości pragnień i intencji, która była udziałem Świętej Rodziny. Wspomagaj nas na tej drodze. Dla zasług i przywilejów Twojego Serca wyproś nam łaskę ……… przez wzgląd na dziewiczą czystość Twojej Oblubienicy Maryi, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.
Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.

ROZWAŻANIE TRZECIE na pierwszą środę miesiąca
Przeczyste Serce Św. Józefa – pełne troski i opiekuńczości
Wielkość św. Józefa wynika przede wszystkim z roli, jaką otrzymał w dziele zbawienia: jako opiekun Syna Bożego u boku Maryi. Jego wielkość ukryta jest również w tym, że mimo przeciwności życiowych zawsze pozostał wierny Bogu i cierpliwie znosił wszelkie trudności. Wśród zwykłych obowiązków pozostał człowiekiem modlitwy, otwartym na głos Boga. Pozostał też do końca wierny miłości Jezusa i Maryi. Któż z nas nie chciałby mieć tak przemożnego obrońcy i opiekuna, któremu Bóg Ojciec powierzył swego Jednorodzonego Syna? Sama Maryja nazywa Józefa ojcem Jezusa (por. Łk 2,48). W sercu Józefa pozostawała zaś milcząca tajemnica, że jest zaledwie cieniem prawdziwego Ojca dla Tego przedziwnego Dziecka. Lecz razem z Jezusem Bóg powierza Józefowi także Jego Matkę Maryję. Józefa i Maryję łączy nie tylko wzajemna miłość i jedna wiara, ale też wspólna tajemnica związana z Jezusem. Prośmy, aby nasze serca biły w rytmie tych Trzech Serc.

MODLITWA
Święty Józefie, oddając cześć Twemu Przeczystemu Sercu, pragniemy wraz z Tobą wynagrodzić Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zniewagi przeciwko Jej Bożemu Macierzyństwu i nieuznawanie w Niej Matki ludzi. Najświętsza Maryja Panna obdarzyła Cię swoją małżeńską miłością, a Ty okazywałeś Jej każdego dnia dowody oddania, wierności i szacunku. Poznałeś Jej świętość i pragniesz, aby każdy człowiek miał dla Niej taką samą cześć i szacunek, jaki Ty Jej okazywałeś. Dla zasług i przywilejów Twojego Serca wyproś nam łaskę ……… przez wzgląd na Boże Macierzyństwo Twojej Oblubienicy Maryi, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.
Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.

ROZWAŻANIE CZWARTE na pierwszą środę miesiąca
Przeczyste Serce Św. Józefa – ozdoba życia rodzinnego
Dom w Nazarecie jest szkołą życia i modlitwy, gdzie można nauczyć się medytować głębokie znaczenie objawienia się Syna Bożego, biorąc przykład z Jezusa, Maryi i Józefa. Obowiązek służby życiu spoczywa na każdym z nas, ale w szczególny sposób na rodzinie. Małżeństwo Maryi i Józefa jest wzorem dla wszystkich zaślubionych, aby we czci było małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane (por. Hbr 13,4), w czystości myśli i obyczajów, w pełnym oddaniu siebie nawzajem Bogu Stwórcy. Od Świętej Rodziny „pojmujemy, dlaczego potrzebujemy duchowej dyscypliny, jeśli chcemy postępować zgodnie z nauką Ewangelii i stać się uczniami Chrystusa” (św. Paweł VI, Papież).
Patrzmy na przykład św. Józefa, który pośród zgiełku, hałasu i wrzawy świata pozostał wiernym uczniem Boga, wiernym obrońcą Jezusa i wierny miłości Maryi. Niepokoje życia zwyciężał wiernością. Niech Przeczyste Serce św. Józefa, które czuło rytm Serca Dzieciątka Jezus, wspiera nas w tworzeniu harmonii relacji rodzinnych.

MODLITWA
Święty Józefie, oddając cześć Twemu Przeczystemu Sercu, pragniemy wraz z Tobą wynagrodzić Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zniewagi, obojętności, pogardy, a nawet nienawiść wobec Niepokalanej Matki. Skoro Bóg dał Ci Maryję za małżonkę, to znaczy, że dał Jej Ciebie nie tylko jako towarzysza życia, ale też świadka Jej dziewictwa i obrońcę Jej dobrego imienia. Zawsze byłeś blisko Jezusa i Maryi, chroniłeś Ich i strzegłeś. Prosimy Cię, bądź dzisiaj blisko naszych rodzin, otocz je swoją ojcowską opieką, bądź dla nich zawsze wsparciem. Dla zasług i przywilejów Twojego Serca wyproś nam łaskę ……… przez wzgląd na Dziewictwo i Macierzyństwo Twojej Oblubienicy Maryi, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.
Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.

ROZWAŻANIE PIĄTE na pierwszą środę miesiąca
Przeczyste Serce Św. Józefa – filar świętej matki kościoła
Podobnie jak niegdyś w życiu Zbawiciela, tak i dzisiaj misja św. Józefa jest ciągle aktualna w życiu Kościoła. Wtedy opiekował się Panem Jezusem, a dziś opiekuje się Mistycznym Ciałem Chrystusa – Kościołem. Wszystkie dzieci Kościoła są więc także jego dziećmi, ponieważ wszyscy należymy do tego samego Ciała. Tak jak św. Józef uratował Świętą Rodzinę przed prześladowaniem Heroda, tak teraz wspomaga nas w drodze przez pustynię wiary i duchowych doświadczeń. Józef, człowiek sprawiedliwy i posłuszny, współdziała z Bogiem w obliczu niebezpieczeństwa, które zostaje w Ewangelii nazwane po imieniu: „Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. Zdaje sobie sprawę z tego, że to nie on ocali Syna Bożego, ale że sam Bóg to uczyni. Dlatego ufamy Bogu i powierzamy św. Józefowi siebie, nasze rodziny i Kościół katolicki, abyśmy w jego Przeczystym Sercu znaleźli schronienie w czasie zagrożeń wiary świętej.

MODLITWA
Święty Józefie, oddając cześć Twemu Przeczystemu Sercu, pragniemy wraz z Tobą wynagrodzić Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa tych, którzy znieważają Ją w Jej świętych wizerunkach. W jedności z Twoim Przeczystym Sercem wynagradzamy Sercu Oblubienicy i Matki, która posłuszna słowom Jezusa na krzyżu, przyjęła nas z miłością i pozostanie obecna z Kościołem na zawsze. Dla zasług i przywilejów Twojego Przeczystego Serca wyproś nam łaskę ……… przez wzgląd na miłość Twojej Oblubienicy Maryi – Matki Kościoła, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.
Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.

3. LITANIA DO ŚW. JÓZEFA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny Potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

4. MODLITWY DO ŚW. JÓZEFA

Na cześć Przeczystego Serca św. Józefa
Przeczyste Serce św. Józefa – udziel nam Twojej słodyczy i miłości.
Chwała Ojcu…
Przeczyste Serce św. Józefa – daj nam Twoją cichość i pokorę.
Chwała Ojcu…
Przeczyste Serce św. Józefa – użycz nam Twego posłuszeństwa.
Chwała Ojcu…
Przeczyste Serce Oblubieńca zjednoczone z Najświętszym Sercem Jezusowym i Niepokalanym Sercem Maryi, pozdrawiamy Cię naszymi sercami i prosimy Cię, bądź naszym Przewodnikiem do domu Ojca i bądź przy nas w każdy czas, abyśmy zawsze potrafili pełnić wolę Bożą, naśladując Twoje posłuszeństwo i oddanie. Serce Józefa, czyste i pełne miłości, bądź naszym drogowskazem. Amen.

W czasie doświadczeń
Święty Józefie, módl się za nami grzesznymi. Ty, który przeprowadziłeś Świętą Rodzinę przez pustynię podczas ucieczki do Egiptu, wstawiaj się za nami, błogosław nam i prowadź nas, abyśmy wytrwali w wierze i miłości do Jezusa i naszej Niepokalanej Matki – Maryi. Amen.

Modlitwa papieża Leona XIII
Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.
Opatrznościowy Stróżu Boskiej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności.
Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

5. WZBUDZENIE INTENCJI NA ZAKOŃCZENIE

Józefie Sprawiedliwy, ofiarujemy nasze nabożeństwo do Twego Przeczystego Serca Twojemu przybranemu Synowi, naszemu Panu i Odkupicielowi Jezusowi Chrystusowi, jako zadośćuczynienie za grzechy przeciwko Jego Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Maryi, aby nasz Pan okazał nam swoje miłosierdzie i udzielił łaski, o którą z pokorą prosimy. Amen.

Więcej modlitw do św. Józefa: https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Modlitwy/