ŚWIETLICA

Regulamin świetlicy przy Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Polance

I. Część ogólna

 • Celem działania świetlicy parafialnej przy Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Polance, zwanej dalej świetlicą, jest bezpłatna pomoc rodzinom w obszarze opieki, nauki i wychowania dzieci.
 • Świetlica działa w pomieszczeniach domu parafialnego.
 • W świetlicy organizowane są zajęcia opiekuńcze, dydaktyczne i wyrównawcze, rozwijające zdolności i umiejętności oraz gry, zabawy i wycieczki.
 • Świetlica czynna będzie tylko w czasie pracy szkoły (w wakacje, ferie, przerwy świąteczne – świetlica będzie nieczynna)
 • W zajęciach świetlicowych może wziąć udział każde chętne dziecko od II do VIII klasy.
 • Opiekę nad uczestnikami zajęć świetlicowych sprawuje każdorazowo osoba dorosła. Może być ona wspomagana przez młodzieżowych wolontariuszy.
 • Zwierzchnictwo nad działaniem świetlicy sprawuje ks. proboszcz Wojciech Nitka.
 • W świetlicy będzie prowadzona dokumentacja:
 • Lista dzieci z adresem zamieszkania i telefonem kontaktowych do rodziców.
 • Dziennika zajęć.

II. Część szczegółowa

 • Świetlica działa w poniedziałki, środy i piątki: w okresie zimowym od godz. 15.00 do 17.00; w okresie letnim od 16.00 do 18.00.
 • Za bezpieczne dotarcie do świetlicy i powrót do domu odpowiadają rodzice / prawni opiekunowie dziecka.
 • Uczestnicy zajęć mają obowiązek zachowywać podstawowe zasady współżycia społecznego:
 • bezpiecznie i zgodnie bawić się oraz współpracować,
 • spory rozwiązywać bez użycia przemocy, na zasadzie wzajemnych ustępstw,
 • traktować innych z szacunkiem, odnosić się do siebie uprzejmie,
 • dbać o wspólne mienie, szanować swoją i cudzą własność.
 • Rodzice/ prawni opiekunowie odpowiadają za szkody materialne, wyrządzone przez dziecko.
 • Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, przyniesione z domu przez dziecko (telefony komórkowe, gry, zabawki, pieniądze itp.)
 • W świetlicy obowiązuje absolutny zakaz stosowania jakichkolwiek używek albo środków psychoaktywnych oraz przebywania osób pod ich wpływem.